Prijzen

Prijslijst

Bier                 € 1,70
Wijn                € 1,70
Fris                  € 1,70
Ice tea             € 1,70
Red bull          € 2,00
Cola BB           € 3,00
Passoa jus      € 3,00
Desparados   € 2,00
Flügel             € 1,70
Jillz                 € 2,00
Meter bier     € 22,00

Prijslijst Munten

Bier              1 munt
Wijn             1 munt
Fris               1 munt
Ice tea          1 munt
Red bull       2 munten
Cola BB        2 munten
Passoa jus   2 munten
Flügel           1 munt
Meter bier   10 munt

Regels

Dit zijn de huisregels van de jeugdsoos: Op het terrein en in het gebouw van jongerencentrum Malgré Tout is onderstaand reglement van kracht.
Door het betreden van het terrein of gebouw van Malgré Tout verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbind u zich vrijwillig tot de volledige naleving daarvan.
1. Het nuttigen of meebrengen van consumpties die niet in de jeugdsoos gekocht zijn is niet toegestaan.
2. Men dient zich te houden aan het beleid van de barvrijwilligers en het bestuur.
3. Geen toegang aan mensen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen en buiten Malgré Tout is drugsgebruik en bezit ten strengste verboden. De politie word in dat geval ingeschakeld.
4. Geen toegang aan mensen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
5. Geen toegang aan mensen in kennelijke staat van dronkenschap.
6. Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken aan de omgeving.
7. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie ingeschakeld.
8. Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich mee brengen.
9. Het is verboden goederen te verhandelen in en/of rondom de jeugdsoos.
10. Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen, dan wel opzettelijk kapot te gooien. De toegang tot de jeugdsoos kan dan worden ontzegd door een barvrijwilliger en/of bestuurslid.
11. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoond kan hij/zij verwijderd worden.
12. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
13. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
14. Malgré Tout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiele en immateriële schade van bezoekers.
15. Alleen barvrijwilligers hebben toegang achter de bar en tot de muziekcomputer.
16. Overtreding van het Malgré Tout huisreglement kan leiden tot verwijdering.
17. In situaties waar de huisregels net in voorzien, beslist het bestuur van Malgré Tout over mogelijk te nemen maatregelen.